bài tập tiếng anh 9

Bài viết

Bài tập Tiếng anh 9 - Unit 10

Bài tập Tiếng anh lớp 9 cơ bản và nâng cao - Unit 10 (End) ... bộ Bài tập tiếng anh 9 & #96 79; Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 9 & #96 79; Bài tập tiếng anh 9 - Unit 8 & #96 79; Bài tập tiếng anh 9 - Unit 7 & #96 79; Bài tập Tiếng anh 9 ... & #96 79; Bài tập Tiếng anh 9 - Unit 5 & #96 79; Bài tập Tiếng anh 9 - Unit 4 & #96 79; Bài tập Tiếng anh 9 - unit 3 & #96 79; Bài tập Tiếng anh 9 - unit 2 & #96 79; Bài ... .................................................. ?)   EXERCISE 199 Translate the following sentences into English. Using May or Might. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh. Sử dụng May hoặc Might. 1. Chúng

Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 9

Bài tập tiếng anh lớp 9 cơ bản và nâng cao bài 9, dựa trên sách giáo khoa hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo ... bài tập Tiếng anh 9 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 1 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 2 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 3 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 4 Bài tập Tiếng Anh ... Anh 9 - Unit 5 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 6 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 7 Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 8   Bài tập này có ích cho bạn

Bài tập tiếng anh 9 - Unit 8

Bài tập cơ bản và nâng cao cho học sinh lớp 9 ... been warned about the dangers of smoking by his doctor, George continues to smoke. EXERCISE 1 49 Choose the correct completion. Chọn đúng từ được thêm vào. 1. (Although), (in spite of) ... Despite                           3. Despite 4. Despite                             5. even though EXERCISE1 49 1. in spite of                           2. although                            3. although

Bài tập tiếng anh 9 - Unit 7

Bài tập cơ bản và nâng cao cho học sinh lớp 9 ... / people / or / families / jobs.   EXERCISE 1 29 Translate the following sentences into English. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh. 1. Các trạm xăng đã đóng cổng rào vì vậy tôi ... himself in uniform for the occasion.   EXERCISE 1 39 Translate the following sentences into English. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh. 1. Tôi đã đề nghị hái nhiều hoa trong vườn hoa. ... đây sang tiếng Anh . 1. Ông ấy đã đề nghị là kế hoạch nên hủy bỏ. 2. Mẹ cô ấy đã đề nghị là cô ấy nên chấp nhận lời đề nghị của cậu ta. 3. Tôi đã đề nghị là nhà trường nên lập một danh sách.

Bài tập Tiếng anh 9 - Unit 6

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao (có đáp án) - Unit 6 ... good programmes / every night. 5. They / eager / they / afford / buy / new flat. EXERCISE 1 09 Make the sentences using the words given. Using that – clause. Thành lập câu bằng cách sử dụng ... programes every night. 5. They’re eager (that) they can afford to buy a new flat. EXERCISE 1 09 1. It’s good (that) computer is now used to teaching large classes. 2. It’s true (that) some

Bài tập Tiếng anh 9 - Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao (có đáp án) - Unit 5 ... entering EXERCISE 97 1. looking 2. traveling (travelling) 3. finding 4. changing 5. paying EXERCISE 98   1. playing 2. making 3. writing 4. meeting 5. taking EXERCISE 99   1. splashing ... EXERCISE 94 1. oughtn’t he? 2. did they? 3. do they? 4. can’t they? 5. does she? EXERCISE 95 1. is it? 2. did it? 3. aren’t they? 4. hadn’t we? 5. wouldn’t it? EXERCISE 96 1. doing, ... he? EXERCISE 89 1. do they? 2. does it? 3. should they? 4. is she? 5. could he? EXERCISE 90 1. does she? 2. was there? 3. need he? 4. was it? 5. did you? EXERCISE 91 1. don’t you?

Bài tập Tiếng anh 9 - Unit 4

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao (có đáp án) - Unit 4 ... happen to his race horse?” asked someone else. 5. “Which team has won?” asked Helen. EXERCISE 69 Put these following statements into reported speech. Viết những lời phát biểu sau đây sang Reported-speech. ... I’ll have to manage without her. 5. If you (go out) would you buy me some cigarettes. EXERCISE 79 Put the verbs in brackets into the correct tenses. Điền động từ trong ngoặc đơn ở vào đúng thì. ... else asked what would happen to his race horses. 5. Helen asked which team had won. EXERCISE 69 1. Bill asked which team (had) won. 2. He asked who was playing the following week. 3. Tom

Bài tập Tiếng anh 9 - unit 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao (có đáp án) - Unit ... sentences into English. Dịch những câu sau sang tiếng Anh. 1. Cơn gió mạnh đến nỗi nó đã thổi bay cái nón của tôi ra khỏi đầu tôi. 2. Cái máy thu thanh phát ra lớn đến nỗi tôi không thể nghe được ... his arrival …… 2. in the night 3. at night 4. at thirty 5. in the 19th century EXERCISE 42 1. in the 192 0s 2. in 17 89 3. at the same time 4. at the age of six 5. at the moment ………..right ... được. EXERCISE 62 Translate the following sentences into English. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh. 1. Mặt đất khô đên nỗi cây trông đang bị chết khô. 2. Đã có nhiều màng hơi nước đến nỗi

Bài tập với câu mong ước "Wish"

Mong là có thể giúp các bạn rèn luyện thêm để thi cuối kì và chuyển cấp! ... BÀI TẬP CÂU MONG ƯỚC 1.I don t understand this point of grammar. I wish I ______ it better. ... but everybody said it was excellent. I wish I ___ it. A. saw B. would see C. had seen D. seen 9. I went out in the rain and now I have a bad cold. I wish I ______ out. A. didn t go B. wouldn ... -I wish you __________ the doctor s advice. A. took B. would take C. had taken D. could take 19. I hate having red hair. I wish I ______ blonde hair. A. had B. would have C. had had D. am having

Bài tập Tiếng anh 9 - unit 2

Bài tập kèm theo Tiếng Anh lớp 9 - Unit 2. ... already looked for him three times this week.     It’s the fourth time ……………………………… EXERCISE 29 Change the following sentences from active to passive. Be sure to keep the same tense with each ... 4.    No one has signed this cheque. 5.    Someone ought to give him a warning. EXERCISE 39 Change the following sentence from active to passive. Đổi những câu sau đây từ dạng thức chủ ... tea she has had this morning. 5. It’s the fourth time I’ve looked for him this week. EXERCISE 29 1. That novel was written by Mrs Allen. 2. A lot of jungles were destroyed by fire. 3. The

Bài tập Tiếng Anh 9 - Unit 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao (có đáp án)... ... 5.    They got used to …………..(cook) their own food when they had to live alone . EXERCISE 9 Supply the simple form or [ Verb + ing ] as required in the following sentences . Cung cấp ... like it to stop raining . 5.    It’s a pity you didn’t ask her how to open the box. EXERCISE 19 Rewrite the following using a WISH construction . Viết lại những câu sau đây bằng cách sử dụng ... to travel ……………… EXERCISE 8  1. swim 2. swimming 3. write 4. eating 5. cooking EXERCISE 9  1. eating 2. eat 3. walk 4. speaking 5. dancing EXERCISE 10  1. talk 2. sitting up

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm