giới từ

Bài viết

Preposition - bài tập về giới từ và cách dùng của nó.

Bài tập về giới từ và cách dùng Preposition. ... ·      Dùng  ON để nói về phương tiện đi bộ : on foot. Ngoài ra mỗi danh từ, động từ, tính từ lại đi với một giới từ riêng:            A reason for something, a solution to a problem, an ... cũng dùng trong những cụm từ :                            in the morning(s), in the afternoon(s), in the evening(s). * Chú  ý :       Không dung  IN , ON, AT trước các từ như   ­ next, last ... dùng để chỉ giờ  :  at 5’ o’clock, at 7 p.m, at midnight, at lunchtime Dùng trong những cụm từ : - at noon  ; at midnight  ; at night; at sunrise/ dawn (at sunset/ dusk  ,  at Christmas; at

Bài tập giới từ at, in, on

tự học ... SUBJECT : Prepositions (at / in / on)   A) Fill in prepositions of time AT / IN / ON as in the example:      1. .. on … Saturday                 8. ………… 9 o’clock            ... lesson starts  ___ at ____ five o’clock. a) on             b) at             c) in My father usually buys a newspaper ___________ the morning. a) on             b) at             c) in ... 9:30. a) on              b) at             c) in The supermarket is closed __________ Sunday. a) on              b) at             c) in E) Fill in AT , IN or ON :      My

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm