Tự học

Bài tập với câu mong ước "Wish"

ReadzoMong là có thể giúp các bạn rèn luyện thêm để thi cuối kì và chuyển cấp!

Mặc Dung

Mặc Dung

07/04/2015

1827 Đã xem

BÀI TẬP CÂU MONG ƯỚC


1.I don t understand this point of grammar. I wish I ______ it better.
A. understood B. would understand C. had understood D. understands
2. It never stops raining here. I wish it ______ raining.
A. stopped B. would stop C. had stopped D. will stop
3. I miss my friends. I wish my friends ______ here right now.
A. were B. would be C. had been D. was
4. I should never have said that. I wish I ______ that.
A. didn t say B. wouldn t say C. hadn t said D. says
5. I speak terrible English. I wish I ______ English well.
A. spoke B. would speak C. had spoken D. speaks
6. I cannot sleep. The dog next door is making too much noise. I wish it ______ quiet.
A kept B. would keep C. had kept D. will keep
7. This train is very slow. The earlier train was much faster. I wish I ____ the earlier train.
A. caught B. would catch C. had caught D. catches
8. I didn t see the TV programme but everybody said it was excellent. I wish I ___ it.
A. saw B. would see C. had seen D. seen
9. I went out in the rain and now I have a bad cold. I wish I ______ out.
A. didn t go B. wouldn t go C. hadn t gone D. went
10. This movie is terrible. I wish we ______ to see another one.
A. went B. would go C. had gone D. go
11. I hate living in England. It s cold and it s damp. I wish I ______ in Spain.
A. lived B. would live C. had lived D. live
12. I was only in Miami for a week. I wish I ______ more time there but I had to go on to New York.
A. had B. would have C. had had D. have
13. You drive too fast. I wish you__________ more slowly.
A. drive B. drove C. had driven D. would drive
14. He missed an exciting football match on TV last night. He wishes that he _______ it. 
A. watched B. would watch C. had watched D. watches
15. My face is bright red. I wish I ______ in the sun so long yesterday
A. didn t sit B. wouldn t sit C. hadn t sat D. sat
16. It was supposed to be a secret. I wish you ______ him.
A. didn t tell B. wouldn t tell C. hadn t told D. tell
17. They didn t offer me the job. I wish they ______ it to me.
A. offered B. would offer C. had offered D. offer
18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.
-I wish you __________ the doctor s advice.
A. took B. would take C. had taken D. could take
19. I hate having red hair. I wish I ______ blonde hair.
A. had B. would have C. had had D. am having
20. This exercise is very boring. I wish the teacher ______ us some more interesting things to do.
A. gave B. would give C. had given D. will give
21. I wish I__________ a doctor in the future.
A. am B. were C. had been D. would be
22. I wish that some day I ___________ able to marry her.
A. will be B. am C. would be D. had been
23. I wished I_________ enough money to buy the house. 
A. had B. have C. had had D. would have-
24. John wishes he ________ a scientist when he grows up. 
A. is B. was C. will be D. would be

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bài tập với câu mong ước "Wish"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính