Tự học

Ngày 060 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

367 Đã xem

Mục lục

Bộ: 青 - THANH

訓: あお,  あお-,  あお.い

音: セイ,  ショウ

Số nét: 8

JLPT: N4

Bộ thành phần: 月 (NGUYỆT)

Nghĩa: Màu xanh, một trong năm màu, hòa với màu đỏ thì thành ra màu tía, hòa với màu vàng thì hóa màu lục. Người đời xưa cho xanh là cái sắc phương đông, thái tử ở cung phía đông, nên cũng gọi thái tử là thanh cung [青宮]. Người xưa lấy cái thẻ bằng tre để viết chữ gọi là sát thanh [殺青], có khi dùng lửa hơ qua, cho tre nó thấm hết nước, để khắc cho dễ gọi là hãn thanh [汗青]. Thanh niên [青年] tuổi trẻ, cũng gọi là thanh xuân [青春]. Thanh nhãn [青眼] coi trọng, Nguyễn Tịch [阮籍] nhà Tấn [晉] tiếp người nào coi là trọng thì con mắt xanh, người nào coi khinh thì con mắt trắng, vì thế nên trong lối tờ bồi hay dùng chữ thùy thanh [垂青] hay thanh lãm [青覽] đều là nói cái ý ấy cả, cũng như ta nói, xin để mắt xanh mà soi xét cho vậy. Châu Thanh, thuộc vùng Sơn Đông Giác đông đạo và Phụng Thiên, Liêu Dương bây giờ.

Giải nghĩa:

 • Màu xanh, một trong năm màu, hòa với màu đỏ thì thành ra màu tía, hòa với màu vàng thì hóa màu lục.

 • Người đời xưa cho xanh là cái sắc phương đông, thái tử ở cung phía đông, nên cũng gọi thái tử là thanh cung [青宮].

 • Người xưa lấy cái thẻ bằng tre để viết chữ gọi là sát thanh [殺青], có khi dùng lửa hơ qua, cho tre nó thấm hết nước, để khắc cho dễ gọi là hãn thanh [汗青]. Xanh là cái màu cật tre, các quan thái sử ngày xưa dùng cật tre để ghi chép các việc, cho nên sử sách gọi là thanh sử [青史] sử xanh.

 • Thanh niên [青年] tuổi trẻ, cũng gọi là thanh xuân [青春].

 • Thanh nhãn [青眼] coi trọng, Nguyễn Tịch [阮籍] nhà Tấn [晉] tiếp người nào coi là trọng thì con mắt xanh, người nào coi khinh thì con mắt trắng, vì thế nên trong lối tờ bồi hay dùng chữ thùy thanh [垂青] hay thanh lãm [青覽] đều là nói cái ý ấy cả, cũng như ta nói, xin để mắt xanh mà soi xét cho vậy.

 • Châu Thanh, thuộc vùng Sơn Đông Giác đông đạo và Phụng Thiên, Liêu Dương bây giờ.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

あお

THANH

màu xanh

2

青々

あおあお

THANH

xanh lá cây; xanh tươi; tươi tốt xum xuê; xanh tốt

3

青い

あおい

THANH

xanh

4

丹青

たんせい

ĐAN THANH

sự sơn

5

刺青

いれずみ

THỨ THANH

xăm; xăm hình

6

剳青

 

TRÁP THANH

hiệu trống tập trung buổi tối

7

青味

あおみ

THANH VỊ

màu lục

8

青図

あおず

THANH ĐỒ

Ảnh được hiện ảnh bằng một loại muối cảm quang; bản thiết kế nhà; kế hoạch chi tiết; có những đường vẽ màu trắng trên nền giấy xanh .

9

青地

あおじ

THANH ĐỊA

Nền xanh

10

青山

あおやま

THANH SAN

mồ

11

青年

せいねん

THANH NIÊN

Bộ: 赤 - XÍCH, THÍCH

訓: あか,  あか-,  あか.い,  あか.らむ,  あか.らめる

音: セキ,  シャク

Số nét: 7

JLPT: N4

Bộ thành phần: 土 (THỔ, ĐỘ, ĐỖ)

Nghĩa: Sắc đỏ. Cốt yếu nhất, đầu cả. Hết sạch. Trần truồng. Nói ví dụ những nơi máu chảy. Phương nam. Một âm là thích.

Giải nghĩa:

 • Sắc đỏ. Sắc đỏ là sắc rực rỡ nhất, cho nên gọi tấm lòng trung là xích thành [赤誠] hay xích tâm [赤心].

 • Cốt yếu nhất, đầu cả. Như nước Tàu ngày xưa gọi là Thần châu xích huyện [神州赤縣] ý nói nước Tàu là nước đứng đầu cả thiên hạ và là chỗ cốt yếu nhất trong thiên hạ vậy.

 • Hết sạch. Như năm mất mùa quá gọi là xích địa thiên lý [赤地千里], nghèo không có một cái gì gọi là xích bần [赤貧], tay không gọi là xích thủ [赤手], v.v.

 • Trần truồng. Như xích thể [赤體] mình trần truồng, con trẻ mới đẻ gọi là xích tử [赤子] con đỏ.

 • Nói ví dụ những nơi máu chảy. Như xích tộc [赤族] bị giết hết cả họ. Lấy lời xấu xa mà mỉa mai người gọi là xích khẩu [赤口] hay xích thiệt [赤舌]. Cũng như tục thường nói hàm huyết phún nhân [含血噴人] ngậm máu phun người.

 • Phương nam.

 • Một âm là thích. Trừ bỏ.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

あか

XÍCH

màu đỏ

2

赤々

あか々

XÍCH

sáng

3

赤い

あかい

XÍCH

đỏ

4

赤化

せっか

XÍCH HÓA

xô viết hoá

5

赤味

あかみ

XÍCH VỊ

Màu phớt đỏ

6

赤土

あかつち

XÍCH THỔ

đất có màu nâu hay đỏ nâu có nguồn gốc núi lửa; đất đỏ bazan

7

赤地

あかじ

XÍCH ĐỊA

Nền đỏ .

8

赤外

あかがい

XÍCH NGOẠI

hồng ngoại

9

赤子

あかご

XÍCH TỬ

Đứa trẻ; trẻ sơ sinh

10

赤字

あかじ

XÍCH TỰ

lỗ; thâm hụt thương mại

11

赤帽

あかぼう

XÍCH MẠO

công nhân khuân vác; phu khuân vác

12

赤心

せきしん

XÍCH TÂM

tính thành thật

Bộ: 切 - THIẾT, THẾ

訓: き.る,  -き.る,  き.り,  -き.り,  -ぎ.り,  き.れる,  -き.れる,  き.れ,  -き.れ,  -ぎ.れ

音: セツ,  サイ

Số nét: 4

JLPT: N4

Bộ thành phần: 七 (THẤT) 刀 (ĐAO)

Nghĩa: Cắt. Khắc. Cần kíp. Thân gần lắm. Thiết thực. Thiết chớ, lời nói nhất định. Sờ xem. Đem âm hai chữ hợp với nhau, rồi đọc tắt đi để biết âm chữ khác, gọi là thiết. Xiên. Một âm là thế.

Giải nghĩa:

 • Cắt. Như thiết đoạn [切斷] cắt đứt.

 • Khắc. Sách Đại Học nói như thiết như tha [如切如磋] học phải nghiền ngấu như thợ làm sừng đã khắc lại mài cho bóng. Vì thế nên bè bạn cùng gắng gỏi gọi là thiết tha [切磋] cũng là theo nghĩa ấy.

 • Cần kíp. Như tình thiết [情切] thực tình kíp lắm.

 • Thân gần lắm. Như thân thiết [親切].

 • Thiết thực. Như thiết trúng thời bệnh [切中時病] trúng bệnh đời lắm.

 • Thiết chớ, lời nói nhất định. Như thiết kị [切忌] phải kiêng nhất.

 • Sờ xem. Như thiết mạch [切脉] xem mạch.

 • Đem âm hai chữ hợp với nhau, rồi đọc tắt đi để biết âm chữ khác, gọi là thiết. Ví dụ : chữ ngoan [頑], ngô hoàn thiết [吳完切], ngô hoàn hợp lại xén thành ra ngoan.

 • Xiên. Như phong thiết [風切] gió như xiên.

 • Một âm là thế. Như nhất thế [一切] nói gộp cả, hết thẩy. Kim Cương Kinh [金綱經] : Nhất thế hữu vi pháp [一切有爲法].

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

せつ

THIẾT

sự cắt

2

切々

せつせつ

THIẾT

sự lễ phép

3

〆切

しめきり

THIẾT

sự kết thúc

4

切に

せつに

THIẾT

hăm hở

5

切り

きり

THIẾT

cắt; thái

6

切る

きる

THIẾT

cắt; chặt; thái; băm; ngắt; đốn; hạ; bấm; cúp; thái; xé; bẻ; lật; ấn định; cắt đứt

7

切れ

きれ

THIẾT

mảnh; miếng; miếng cắt; miếng chặt ra; miếng bổ ra

8

一切

いっさい

NHẤT THIẾT

hoàn toàn (không)

9

切切

せつせつ

THIẾT THIẾT

sự lễ phép

10

切削

せっさく

THIẾT TƯỚC

sự cắt

11

剴切

がいせつ

CAI THIẾT

sự thích hợp

12

半切

はんせつ

BÁN THIẾT

bằng nửa kích cỡ bình thường

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 060 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính