Tự học

Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 3 - Hành Động ( Action )Part 1

Readzotự học

1874 Đã xem

ACTION ( HÀNH ĐỘNG )   

 

 

1. The end of man is action, and not thought,

Though it be of the noblest.

( Thomas Carlyle )  

Cứu cánh của con người là hành động chứ không phải tư tưởng,

Mặc dù tư tưởng là điều cao quý nhất        

 

2. Action may not always bring happiness; but there is not happiness without action.

( Benjamin Disraeli )         

Hành động có thể không thường đem lại hạnh phúc, nhưng không thể có hạnh phúc mà không hành động        

 

3. Brave actions never want a Trumpet.

( Thomas Fuller )         

Hành động can trường không báo giờ màng đến tiếng kèn ca ngợi.

 

4. Actions speak louder than words.

( Proverb )

Hành động thuyết phục mạnh mẽ hơn lời nói.

5. No sooner said than done.

( Terence )

Nói phải làm

 

6. Heaven never helps the men who will not act.

( Sophocles )

Trời không bao giờ giúp kẻ ngồi không.

7. Each time a man stands up for an ideal, or act to improve the lot of other, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and ... those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.

( Robert F. Kennedy )                  

Mỗi khi có người đứng lên vì lí tưởng, hoặc hành động để cải thiện kiếp sống của những người khác, hoặc đấu tranh chống bất công, người đó đã tạo nên sóng hi vọng, và ... những con sóng này hợp lại thành dòng lũ cuốn phăng mọi thành trì áp bức và chống đối.

 

8. I do not believe in a fate that falls on men however they act; but I do believe in a fate that falls on them unless they act.

( G.K. Chesteron )

Tôi không tin vào số mệnh tác động đến con người cho dù học hành động cách nào chăng nữa; nhưng tôi thực sự tin số mệnh tác động đến con người nếu học không hành động.

 

9. We should not be so taken up in the search for truth, as to neglect the needful duties of active life; for it is only action that gives a true value and commendation to virtue .

( Cicero )

Chúng ta không nên quá bận tâm tìm kiếm chân lí, hoặc thờ ơ những nghĩa vụ thiết yếu của cuộc đời năng động; bởi vì chỉ có hành động mới đem lại giá trị đích thực và lời ngợi ca cho đức hạnh.

 

10. A man who waits to believe in action before acting is anything you like, but he s not a man of action. It is as if a tennis player before returning a ball stopped to think about his view of the physical and mental advantages of tennis. You must act as you breathe.

( Georges Clemenceau )                          

Người chờ đợi để tin vào hành động trước khi thực hiện là đối tượng bạn ưa thích, nhưng anh ta không phải là con người hành động. Điều này tựa như 1 người chơi tennis, trước khi đánh trả đường bóng đã dừng lại để suy nghĩ đến quan niệm của mìn về lợi ích thể chất và tinh thần của môn tennis. Bạn phải hành động như hít thở vậy.

 

11. A man s action is only a picture book of his creed.

( Ralph Waldo Emerson )

Hành động của một người là tập sách về quan điểm của anh ta.

----------------------------------------------- THE END -------------------------------------------                                                                                           

                                                        

             

        

 

           

     

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 3 - Hành Động ( Action )Part 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính