Blog của tôi!

Danh ngôn tình yêu

ReadzoTình yêu không nhìn bằng đôi mắt mà bằng tâm hồn và do đó thần Tình yêu có cánh đã được phát họa là mù lòa.

Minh Trang Phạm

Minh Trang Phạm

21/11/2014

1280 Đã xem

Danh ngôn tình yêu

 

 • Love looks not with the eyes, but with the mind; and therefore is winged Cupid painted blind. 

William Shakespeare (April 26, 1564- April 23, 1616)

Tình yêu không nhìn bằng đôi mắt mà bằng tâm hồn và do đó thần Tình yêu có cánh đã được phát họa là mù lòa.

 

 • Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit. 

Peter Ustinov (April 16, 1921 – March 28, 2004)

Tình yêu là một hành động luôn luôn tha thứ , một cái nhìn dịu dàng đã trở thành thói quen.

 

 

 • Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity.

Henry van Dyke (1852 – 1933) American author, educator, and clergyman.

Thời gian đã quá chậm với những người phải chờ đợi, quá nhanh với những người đang sợ hãi, quá dài với những người đang buồn rầu, quá ngắn với nhứng người đang vui mừng, nhưng với những người đang yêu, thời gian là vô tận.

 

 

 • The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed. 

Carl Jung (July 26, 1875 – June 6, 1961)

Cuộc gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu phản ứng xảy ra cả hai đều biến đổi.

 

 • Just because you love someone doesn t mean you have to be involved with them. Love is not a bandage to cover wounds. 

Hugh Elliott (March 10, 1913 – December 21, 1989

Không phải vì bạn yêu ai đó mà bạn phải gắn bó với họ. Tình yêu không phải là một cái băng để che đậy những vết thương.

 

 

 • Love is the triumph of imagination over intelligence. 

H. L. Mencken (1880 - 1956)

Tình yêu là sự chiến thắng của trí tưởng tưởng trước trí thông minh.

 

 

 • There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness. 

Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)

Luôn có  vài sự điên cuồng trong tình yêu. Nhưng cũng luôn có một số lí do trong sự điên cuồng.

 

 • Never pretend to a love which you do not actually feel, for love is not ours to command. 

Alan Watts (January 6, 1915 – November 16, 1973)

Đùng giả bộ có một tình yêu mà bạn thực sự không cảm thấy được, bởi tình yêu không phải là của chúng ta để mà điều khiển.

 

 • For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul. 

Judy Garland (1922 – 1969) an American actress and singer

Bởi vì không phải anh đang thì thầm vào tai em mà là trái tim em. Không phải là anh đang hôn môi em mà là linh hồn em.

 

 • Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you. 

Vipin Sharma an Indian actor born in New Delhi

Hãy yêu người đã làm bạn tổn thương, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương người đang yêu bạn.

 

 • Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. 

Blaise Pascal (1623-1662) a French mathematician, physicist, and religious philosopher

Sự minh mẫn của trí tuệ cũng có nghĩa là sự minh mẫn của niềm đam mê; đây là lý do vì sao một trí tuệ vĩ đại và minh mẫn yêu thật nồng nàn và nhìn thấy rõ ràng những điều nó yêu quý.

 

 

 • To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead. 

Bertrand Russell (1872 - 1970), Marriage and Morals (1929) ch. 19

Sợ tình yêu là sợ cuộc sống và những người sợ cuộc sống là coi như đã chết ba phần.

 

 • Love is everything it s cracked up to be…It really is worth fighting for, being brave for, risking everything for. 

Erica Jong O Magazine, February 2004

Tình yêu là tất cả mọi thứ đã được ca ngòi thạnh. Thật sự xứng đáng để chiến đấu, để dũng cảm, để mạo hiểm tất cả vì nó.

 

 • One s first love is always perfect until one meets one s second love. 

Elizabeth Aston The Exploits & Adventures of Miss Alethea Darcy, 2005

Mối tính đầu của một người thì luôn tuyệt vời đến khi người ấy gặp tình yêu thứ hai của mình.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Danh ngôn tình yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính